All Next Top Model

domingo, 24 de julio de 2016

VNTM Ciclo 7 Episodio 2: Una Persona Quien Rompió las Reglas (24 de Julio del 2016)La Thanh ThanhTran Thi Thuy TrangNguyen Huy QuangNguyen Thi PhuongNguyen Thi Ngoc ChauTran Thi Thuy TramHa Thi Ut TrangNguyen Anh ThuNguyen Duy MinhVu Tran Kim NhaBui Huy DuongHoang Minh TungNguyen Minh PhongNguyen Thieu LanTruong Bui Hoai NamTrinh Thu Huong
Nguyen Thi Thuy Dung & Pham Gia Long

No hay comentarios:

Publicar un comentario